На 01 Август 2018, ИПА програмата за прекугранична соработка Косово – Македонија 2014-2020 го објави вториот повик за предлог проекти.

Вкупниот расположив буџет за овој Повик е 350.00 Евра и го покрива Тематскиот Приоритет: Поттикнување на туризмот, културата и природното наследство.

Крајниот рок за доставување на предлог-проекти е 01.11.2018 во 12:00 (време и датум во Брисел)

Прирачникот и потребните документи за потенцијалните апликанти може да се најдат на следниот линк:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome