Të nderuar/a,

Republika e Maqedonisë në bashkëpunim me Republikën e Serbisë, në kuadër të IPA II - Instrumentit për Ndihmë Para-Aderimit,  në vitin 2015 filloi iniciativën e përbashkët për bashkëpunim ndërkufitar. Duke pasur parasysh se ky është programi i parë për bashkëpunim ndërkufitar mes dy vendeve, Ministria e vetëqeverisjes  lokale  si  institucion përgjegjës në  Republikën e Maqedonisë, filloi me përgatitjen e procesit të programimit, me  përcaktimin e qëllimit dhe prioriteteve specifike dhe me identifikimin e aktiviteteve.

Në mënyrë që realisht të vlerësohet dhe analizohet mjedisi dhe faktorët që do të ndikojnë në zonën e këtij programi ndërkufitar, në shtojcë  e  dergojmë  pyetësorin.

Pyetësori do të dërgohet në  këto institucione: Njesitë e Vetëqeverisjes Lokale, Oda ekonomike, Ndërrmarje komunale publike, universitete / fakultete, organizata joqeveritare,  agjencione  për zhvillim të ndërrmarjeve të vogla dhe të mesme, njësitë zhvillimore rajonale  nga  plan rajonet e Shkupit, Vardarit dhe rajonit Veri-lindorë Të Republikës së Maqedonisë.

Duke marë pjesë  në procesin e programimit të Programës, pyetësorin  në formë еlektronike, Ju lutemi të na dërgoni deri më datë 08.02.2016 (e hënë).

Personi përgjegjes është: Elena Kuzmanovska: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..            

Ju faleminderit për bashkëpunimin tuaj.

 

PYETËSORI 1

PYETËSORI 2