Publikim korigjimi për IPA CBC me Kosovën 2013 

Pyetje dhe përgjigje për thirrjen e 1-rë të propozimeve 

 

 

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale nuk është dakord me emërtimin e përdorur për vendin tonë në dokumentet e publikuara, duke marrë parasysh që emri kushtetues i vendit është Republika e Maqedonisë.