Risto Penov, Ministër i Vetëqeverisjes Lokale

 

Minister

 

 

 

Risto Penov është zgjedhur Ministër i Vetëqeverisjes Lokale më 31 tetor 2022.

I lindur më 1957 në Veles, jeton në Shkup.

 

Arsimi

Ekonomist i diplomuar, Fakulteti Ekonomik, Universiteti "Shën Kirili dhe Metodi" - Shkup, 1979;

Magjistër i shkencave juridike, Fakulteti Juridik, Universiteti "Shën Kirili dhe Metodi" - Shkup, 1990;

 

 

 Karriera politike

Një nga themeluesit e Partisë Demokratike në vitin 1993;

Sekretar i Partisë Demokratike, 1993-1997;

 

Një nga themeluesit e Partisë Liberal Demokratike në 1997;

Nënkryetar i Partisë Liberal Demokratike, 1997-1999;

Kryetar i Partisë Liberal Demokratike, 1999-2007;

Anëtar i Këshillit ekzekutiv i Partisë Liberal Demokratike, 2007-2019;

Kryetar i qytetit të Shkupit në dy mandate:

1996-2000; dhe

2000-2005;

Deputeti i Republikës së Maqedonisë së Veriut në dy mandate:

2006-2008 dhe

2008-2011