Printo
Ligji për vetëqeverisje lokale
Download
Ligji për organizim territorial  
Download
Ligji për Qytetin e Shkupit  
Download
L I GJ I ZHVILLIMIT TË BARASPESHUAR RAJONAL  (Службен весник на РСМ, бр. 24/2021 година) 
Ligji për zhvillimin e barabartë rajonal
Download 
Ligji për bashkëpunim ndër-komunal
Download 
Ligji për Inspektoratin shtetëror të vetëqeverisjes lokale
Download 
Marrëveshja Kornizë e Ohrit
Download 
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë
Download