Printo

Në kuadër të Programit për Bashkëpunim Ndërkufitar Maqedoni-Shqipëri 2014-2020, më datë 16 Shtator 2016, u shpall Thirrja e Parë për projekt propozime.

Prioritetet tematike te kesaj shpallje janë:

 

  1. Nxitja e turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore;

  2. Rritja e konkurrencës, biznesit, tregtisë dhe investimeve; dhe

  3. Mbrojtja e mjedisit, nxitja e përshtatjes dhe lehtësimit ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut.

 

Buxheti në total i saj është 2,890,000 (EUR). Thirrja do të qëndrojë e hapur deri më datë 1 Nëntor 2016. 

 

Udhëzuesi i plotë për aplikantët dhe dokumentat e tjera janë të disponueshëm në linkun e mëposhtëm:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=152956