Printo

mls AL

SHPALLJE

për angazhimin e kontrollorëve financiar dhe vlerësuesve

 

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale shpall konkurs për angazhimin e kontrollorëve financiar për verifikimin e shpenzimeve të bëra në kuadër të thirrjeve të publikuara si dhe vlerësuesve të projekt propozimeve të INTERREG- IPA programi për bashkëpunim ndërkufitar mes Maqedonisë dhe Bullgarisë,2014-2020,CCI Nr. 2014TC16I5CB006 dhe INTERREG-IPA programi për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë 2014-2020,CCI Nr. 2014TC16I5CB009

Afati i fundit për pranimin e aplikacioneve është 6.11.2015,deri më ora 16.00 sipas kohës lokale.

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë:

(Përvoja e punës për të cilën nuk ka konfirmim apo rekomandim, ose që nuk është vërtetuar me certifikatë nuk do të merren parasysh)

Vetëm ato aplikacione që do të pranohen deri në datën e mbylljes  së shpalljes dhe kohën e cekur për angazhimin e kontrollorëve financiare do të konsiderohen për shqyrtim.

Aplikimi me dokumentet mbështetëse  të dorëzohen në adresën e mëposhtme:

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale

Rr. Shën. Kirili dhe Metodi, Nr.54, 1000 Shkup

Etiketuar për Brankica Ristovska.

Ju lutemi të jetë në zarf e shënuar „Do not open before the beginning of the evaluation procedure” "Mos e hap përpara fillimit të procedurës së vlerësimit" ("Mos e hap përpara  procedurës së  vlerësimit") si dhe deklarimi për cilën shpallje aplikon.

Kriteret e përzgjedhjes për: