Ministria e vetëqeverisjes lokale në bashkëpunim me Ministrinë e ekonomisë, infrastrukturës, çështjeve detare dhe turizmit në Republikën e Greqisë, në kuadër të aktiviteteve për implementimin e IPA programit për bashkëpunim ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë 2007-2013, Ministria e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë shpall

SHPALLJE PUBLIKE

Për aplikimin e kandidatëve për pozitat e lira të punës:

  • 1 (një) nënpunës – Projekt Menaxher në Sekretariatin e Përbashkët Teknik në Selanik, Greqi, për zbatimin e programit ndërkufitarRepublikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë 2007-2013 në kuadër të  instrumentit IPA.
Palët e interesuara, këtu mund të gjejnë kushtet e profileve të kërkuara.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

  • Letër motivimi në gjuhën angleze duke deklaruar qartë pozicionin e interesit.
    Kurrikulum Vitae Europian në gjuhën Angleze (në dispozicion në http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/Europass CV / CVTemplate.csp).

  • DiplomaT / Çertifikatat për shkollimin trajnimin, kompjuterik dhe aftësitë gjuhësore përkatëse.

  • Çertifikatat përvojë paraprake pune. Fotokopjet e dokumenteve origjinale / Çertifikatat duhet të dorëzohen, e ndjekur nga një përkthim të thjeshtë në gjuhën angleze. I gjithë dokumentacioni i nevojshëm duhet të përfshihen në aplikacion kur dorëzohet. Kopje të vërteta dhe përkthimet zyrtare të origjinaleve do të dorëzohen nga aplikantët para zgjedhjes së tyre përfundimtare. Dështimi për të paraqitur kopje të vërteta të origjinaleve do të thotë automatikisht refuzim të kandidatit.

  • Letër reference nga përvoja e punës së mëparshme relevante.

  • Për aplikantët e suksesshëm që do të nënshkruajnë një kontratë me Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale, para nënshkrimit të kontratës së tyre, një dokument zyrtar në gjuhën Angleze duhet të dorëzohet duke verifikuar se nuk ka asnjë dosje penale.

Afati i aplikimit:

  • 15 shtator 2015.

Dokumentet mund të dorëzohen me postë në adresën e mëposhtme:

Ministria e vetëqeverisjes lokale

Rr.  Shën Kirili dhe Metodi, Nr.54,

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

Data e dorëzimit do të verifikohet nga data e dërgimit, vula postare, ose data a depozitimit. Kërkesa e cila dorëzohet pas afatit do të refuzohet automatikisht. Shprehja e interesit nuk mund të pranohet me e -mail.

Të gjitha të dhënat personale të përfshira në shprehjen e interesit është konfidenciale. Aplikimet e mëparshme në Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale nuk do të merren parasysh. Për informatë ju lutem kontaktoni: Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale "Shën Kiril dhe Metodi" 54, 1000 Shkup Telefoni: 00 389 2 3253 921 Fax: 00 389 2 3253 920 E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. veb faqja: www.mls .gov.mk.