Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në bashkëpunim me Ministrinëe Administrimit të Pushtetit Lokal në Republikën e Kosovës, në kuadër të aktiviteteve për implementimin e IPA programit për bashkëpunim ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës 2010-2013, Ministria e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë shpall

SHPALLJE PUBLIKE

Për aplikimin e kandidatëve për pozitat e lira të punës:
  • 1 (një) nënpunës – zyrtar për finansa në Sekretariatin e Përbashkët Teknik, për zbatimin e programit ndërkufitar mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës 2010-2013 në kuadër të  instrumentit IPA, me seli në Kumanovë, Republika e Maqedonisë.
Palët e interesuara, këtu mund të gjejnë kushtet e profileve të kërkuara.
Dokumentet e nevojshme për aplikim:
  • Dëshmi për përfundimin e arsimit të lartë;
  • Biografi (format europjan) në gjuhën maqedonase dhe angleze;
  • Letër motivimi në gjuhën angleze;
  • Kopje të dokumenteve që konfirmojnë përvojën e shënuar në biografinë personale.
Afati i aplikimit:
  • 8 ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes.

Vetëm aplikacionet të cilat do të mbërijnë brenda afatit kohor, do të merren parasysh për shqyrtim.

Dokumentet mund të dorëzohen me postë në adresën e mëposhtme:

Ministria e vetëqeverisjes lokale

Rr.  Shën Kirili dhe Metodi, Nr.54,

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

Për: Hajrije Ahmed, duke shënuar në pjesën e jashtme të zarfit pozitën të cilës i referohet aplikimi.

Kandidatët do të marrin pjesë në një intervistë dhe test me shkrim në gjuhën angleze, për të cilën do të jenë të informuar.  

Informacione shtesë mund të merren në Nr. Tel. +389 2 3253 921.