për thirrjen e dytë të IPA CBC Republika e Srbisë-Republika e Maqedonisë
së Veriut 2016-2020

përbëhet nga:
1. Bazat dhe/ose burimet financiare
2. Objektivat dhe prioritetet e programit IPA alokimet financiare nga
viti 2018, 2019 dhe 2020  si dhe rezultatet e pritura
3. Alokimet financiare indikative sipas prioritetit
4. Kushtet për pranueshmëri
5. Kriteret e përzgjedhjes dhe miratimit
6. Përqindja maksimale e financimit të BE-së
7. Korniza kohore indikative per shpalljen e thirrjes.
8. Vlera indikative e thirrjes.

Dokumentin mund ta gjeni KETU