Printo

Publikim për thirrje për propozime

 

Тhirrje për propozime: Cross-Border Cooperation Programme Kosovo*- The Republic of North Macedonia under IPA II 2017 and 2018

 

Referenca: EuropeAid/171111/DD/ACT/XK

 

 

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë po kërkon propozime për të nxitur bashkëpunimin midis institucioneve dhe organizatave në rajonin ndërkufitar me qëllim që të mbështesë rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe forcimin e kohezionit social.

 

Udhëzimet e plota për Aplikantët janë në dispozicion për konsultim në faqet e mëposhtme të internetit:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en

http://cbc-kosovo-northmacedonia.eu 

 

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është 13 Prill 2021 në ora 12:00 CET.

 

Do të ketë dy sesione informuese në këtë thirrje për propozime, në datat vijuese:

- 9 Mars 2021 nga ora 11:00 - 13:00

- 16 Mars 2021 nga ora 11:00 - 13:00

 

Ju lutemi vini re se për shkak të rrethanave aktuale me shpërthimin e pandemisë COVID-19, seancat e informacionit do të mbahen përmes WebEx. Në mënyrë që të jeni në gjendje të bashkoheni në sesionet e informacionit, duhet të ndiqni këto hapa:

 

Linku për pjesëmarrje

9th March 2021 -   https://eeas.webex.com/eeas/j.php?MTID=m6c97feea2c2bf816d2d68ca4481f6247

     Meeting number (access code): 183 816 7057

     Meeting password: 3wsXJRkPJ74             

 

16th March 2021 - https://eeas.webex.com/eeas/j.php?MTID=m805dcd93efebc69ee4ed9fc3353b34d0 

     Meeting number (access code): 183 224 0567

     Meeting password: eqYmpJPt457