Versioni i azhurnuar dhe zgjatja e afatit të dorëzimit të Thirrjes së dytë për Propozime të Projektit - INTERREG IPA CBC  Greqi - Republika e Maqedonise se Veriut

Ju lutemi shkarkoni versionin e azhurnuar të Thirrjes së 2-të për propozime dhe dosjet  e azhurnuara të paketës së aplikimit në:  http://www.ipa-cbc-programme.eu/call-for-proposals/2_2nd--Call-for-Project-Proposals-(Targeted---Restricted)

 

Afati i ri i dorëzimit: 29 Maj 2020