Projekti "Zhvillim i qëndrueshëm inklusiv  dhe Rajonal te balancuar - faza e parë e zbatimit"

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIME TË PROJKETEVE NGA SKEMA PËR GRANTE PROJEKTUESE INOVATIVE TË DESTINUARA VEÇANËRISHT PËR QENDRAT PËR ZHVILLIM TË PLAN RAJONEVE

Ministria për Vetëqeverisje Lokale, në bashkëpunim me Agjencinë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i fton CRPR qe të fillojnë aktivitetet për implementimin të skemës të Granteve për projekte inovative.