IPA Programi për bashkëpunim ndërkufit Kosovë – Maqedoni 2014-2020 më 1 Gusht 2018, shpall thirrjen e dytë  për projekt propozime. 
 
Buxheti total ne dispozicion për Thirrjen e dytë është 350.000 Euro dhe mbulon Prioritetin Tematik: Inkurajimi i turizmit, kulturës dhe trashëgimisë natyrore. 
 
Afati për dorëzimin e projekt Propozimeve është 01/11/2018 ora 12:00 (data dhe ora e Brukselit).
 
Udhëzuesi dhe dokumentet e nevojshme për aplikantët potencial mund te gjenden në linkun ne vijim: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome