Në kuadër të Programit për Bashkëpunim Ndërkufitar Maqedoni-Kosovë 2014-2020, më datë 13 Qershor 2017, u shpall Thirrja e Parë për projekt propozime.

Prioritetet tematike te kesaj Thirjeje Publike janë:

1. Përmirësim i konkurrencës, biznesit dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të tregëtisë dhe investimeve; dhe

2. Promovim i turizmit dhe trashëgimisë kuturore dhe natyrore.

Buxheti I thirjes publike në total është 2,040,000 (EUR). Afati përfundimtar për dorëzimin e projekt propozimeve është 28 Korrik 2017. 

Udhëzuesin e plotë për aplikantët dhe dokumente të tjera të nevojshme mund ti gjeni në linkun e mëposhtëm:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=156446