Printo

mk_bg.JPG

Ministria e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë në bashkëpunim me Ministrinë e zhvillimit dhe punëve publike rajonale në Republikën e Bullgarisë, në kuadër të aktiviteteve për zbatimin e Interreg IPA Programit për bashkëpunim ndërkufitar (CCI No: 2014TC16I5CB006), publikon:

SHPALLJE PUBLIKE
Për

Ofrimin e "shërbimeve të konsulencës për përgatitjen e Manualit FLC dhe zbatimin e trajnimeve përkatëse nën INTERREG IPA Programin për bashkëpunim ndërkufitar BG-MK (Numri CCI: 2007CB16IPO007).

 

Afati i fundit për dorëzimin e tenderëve është me datë 03.11.2016 ora 16:00 sipas kohës lokale (në Maqedoni).

 

Dosja e tenderit mund të shkarkohet KËTU.