Printo

 

mkalheader

Progami Ndërkufitar  -Instrument i Asistencës së Para-Anëtarësimit (IPA II) Alokimet për vitin 2014 dhe 2015

 

Konferencë për shtyp dhe info sesion  

Thirrja e 1 –rë  për Propozime

Programi për Bashkëpunim Ndërkufitar  Republika e Maqedonisë - Republika e Shqipërisë- EuropeAid / 152956 / DD / ACT / MK

 

Më 21 Shtator 2016 në ora 11:00, promovimi i publikimit do të organizohet në ambientet e Qendrës së Informimit të BE-së, poashtu edhe seancë informative për palët e interesuara. Kjo është Thirrja e 1-rë për Propozimet që është e shpallur në bazë të këtij programi nderkufitar që nga muaji Nëntor 2011.

Fjalime zyrtare do të mbahen nga ana e:

Në ora 11:30 një sesion informimi me palët e interesuara do të mbahet gjatë së cilës prezantim i detajuar mbi Udhëzimet për aplikuesit do të dorëzohet. Publiku do të ketë mundësi për të bërë pyetje në lidhje me përmbajtjen e Thirrjes në mënyrë që ata të mund të përgatisin më mirë parashtresat e tyre.

Në shtojcë, gjashtë (6) seanca informuese në këtë thirrje për propozimet do të organizohet në zonat përfituese në Republikën e Maqedonisë dhe Republikën e Shqipërisë (Gostivar, Manastir, Ohër, Peskopi, Korçë dhe Elbasan), në Shtator / Tetor të viti 2016. Vendet e sakta dhe datat e sesioneve informuese do të shpallen gjithashtu edhe në faqen e internetit në EuropeAid, në faqen e internetit të Delegacionit të BE-së në Shkup dhe në faqen e internetit të Ministrisë së vetëqeverisjes lokale.

Informacion i përgjithshëm

Nën Thirrjen e -rë për Propozimet për Programin për Bashkëpunimin Ndërkufitar  mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë, 2014-2020, Delegacioni i Bashkimit Evropian është duke kërkuar projekte ndërkufitare të bashkëpunimit me qëllim për të promovuar marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe zhvillimit socio-ekonomike, poashtu si dhe nxitjen e pranimit në Bashkimin Evropian. Programi i BN siguron situatën socio-ekonomike të rajonit kufitar, përcakton një strategji të përbashkët për korrigjimin e problemeve të identifikuara dhe formulon prioritetet e përbashkëta tematike për zhvillim. Fondi në dispozicion për Thirrjen është: 2,890,000 (EUR)

Kjo Thirrje për Propozime përfshin tre (3) prioritete tematike, si në vijim:

Gazetarët dhe fotografët janë të ftuar me mirësi për të mbuluar këtë ngjarje.

Udhëzimet e plota për Aplikuesit janë në dispozicion për konsultim në adresën e mëposhtme:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=152956