Printo

Draft Programme IPA CBC BG - MK 2014 -2020

Environmental Report

 

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale deklaron që Republika e Maqedonisë nuk e pranon emërtimin e përdorur për shtetin në dokumente të ndryshme të Programit dhe se emri kushtetues i vendit është Republika e Maqedonisë.