Zëvendësministri i Vetëqeverisjes Lokale realizoi një takim pune me Kryetarin e Komunës së Vinicës, z. Ivica Dimitrov. Në takim u bisedua për aktivitetet dhe planet aktuale të komunës, për mbështetjen e Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale përmes Programit për Zhvillim të Barabrtë Rajonal, si dhe mundësitë për realizimin e projekteve përmes programeve të tjera qeveritare.

Ndërtimi në f.Blatets ujësjellësit dhe përgatitja e dokumentacionit teknik për kanalizim për f.Lipec janë dy projektet që komuna pret mbështetje nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, përmes Programit për Zhvillim Rajonal, e cila është në fazën e vlerësimit.

"Buxheti i Programit për zhvillim të barabartë rajonal është dy herë më e lartë se 2 vjet më parë, një total prej 7 milion duhet të merrni komunat dhe përmes zhvillimit dhe zbatimit të projekteve rajonale, projektet për zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike dhe projektet e zhvillimit të fshatrave. Qëllimi përfundimtar është forcimi i kapaciteteve të komunave, përmirësimi i shërbimeve për qytetarët, dhe me këtë mënyrë sigurimin një cilësi më të mirë të jetës për qytetarët", theksoi zëvendësministri Pavleski.