Ministria e Vetëqeverisjes Lokale sot e prezantoi Analizën për themelimin e qendrave të shërbimit në të gjitha komunat,e përgatitura në bashkëpunim me UNDP.

Ministri i vetëqeverisjes lokale Suhejl Fazliu theksoi se ky është hapi i parë drejt realizimit të prioritetit për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve publike në nivel lokal, në mënyrë të standardizuar, nga një vend.

-    Bëhet fjalë për një projekt të madh i cili kërkon burime të mëdha financiare, si dhe bashkëpunimin e ngushtë dhe koordinim në mes të dy niveleve të qeverisjes, duke përfshirë edhe institucionet përkatëse, ekspertët dhe sigurisht edhe  me komunitetin e donatorëve. Qëllimi ynë përfundimtar është që të krijojë një Qendrat të unifikuar të shërbimeve në të gjitha 80 komunat, të cilat do të ofrojnë një qasje efikase, ekonomike, i thjeshtë dhe mbi të gjitha qasje parashikueshme për shërbimin. Pa trokitur në dyer të ndryshme, me afate strikte dhe një udhërrëfyes të qartë në lidhje me ofrimin e shërbimeve administrative nga kompetencat e qeverisë lokale. Kështu do të rritet ndjeshëm cilësia në ofrimin e shërbimeve administrative në nivel lokal, por gjithashtu do të zvogëlojë hapësirën për konfliktin e interesit dhe korrupsionit,tha  ministri Fazliu.

-   Ministria e Vet;qeverisjes Lokale dhe Programi për zhvillim të Kombeve të Bashkuara janë partnerë strategjik afatgjatë që punojnë në një gamë të gjerë çështjesh, nga zhvillimi i politikave për ngritjen e kapaciteteve, projektimin e shërbimeve publike, hartimin e mjeteve teknologjike dhe zgjidhje digjitale për ofrimin efektiv dhe transparent e shërbimeve. Autoritetet përballen me kërkesa të mëdha nga qytetarët në lidhje me cilësinë e shërbimeve publike, por edhe për shpërndarjen e tyre të mënyrë më inovative dhe gjithëpërfshirëse. Ka nevojë për qasje të reja për të mbështetur dhe orientuar qytetarët drejt afrimit deri te shërbimet shërbimit dhe shërbimet që do të jenë prioritet nga ana e qytetarëve në bazë të nevojave të tyre, në partneritet me autoritetet lokale. Imperativ për autoritetet është që të transformojnë hartimin dhe shpërndarjen e shërbimeve publike me përdorimin e teknologjive digjitale në sektorin publik. Prezantimi i sotëm i Analizës për qendrat për shërbime dhe platformën e internetit të hapur për ju janë shembuj të zgjidhjeve inovative / Teknologjia për modernizimin ofrimin e shërbimeve publike, tha se UNDP Përfaqësuese e Përhershme, Narita Sahakijan.

Analiza e prezantuar për themelimin e Qendrave për shërbime përmban një pasqyrë të kapaciteteve aktuale të komunave. Në 17 prej tyre vetëm që funksionojnë qendrat e shërbimit të themeluara nga bashkësia e donatorëve në fillim  të procesit të decentralizimit, por edhe ato komuna  kanë nevojë për të  përmirësuar sistemet, tha eksperti Danço Uzunov. Po aq komuna u deklaruan se kjo çështje është një prioritet, kanë hapësirë administrative, por mungojnë mjetet për realizim, dhjetë komuna kanë shprehur interes, por thanë se nuk kanë as mjetet as hapësirë të mjaftueshme, tetëmbëdhjetë nuk trajtojnë çështjen e prioritetit,para se gjithash  për shkak të mungesës së burimeve të tyre financiare dhe njerëzore, por edhe aq nuk kanë shprehur  mendimin e tyre.

Sot u prezantuan edhe  platformat elektronike të "Hapur për ju",instrument  për komunikim të drejtpërdrejtë  mes qytetarëve dhe komunave dhe me  Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale, si dhe faqet e internetit për gjashtë komuna, në funksion të sigurimit të kushteve  për futjen e shërbimeve elektronike, të përgatitur në kuadër të projektit Zgjidhje inovative për qasje më të mirë në shërbime në nivel lokal, zbatuar nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale me UNDP.