Zëvendësministri për vetëqeverisje lokale , Dejan Pavleski sot morri pjesë në seminarin  ndërkombëtar të organizuar nga komuna Qendrër, së bashku me Asociacionin  Evropian për demokraci lokale - ALDA Shkup në temë "Qeverisje e  hapur:  parimet, metodat dhe mjetet digjitale", mbështetur financiarisht nga Programi i Bashkimit Evropian "Evropa për Qytetarët".

Qëllimi i seminarit është të prezantojë praktikat e mira në përdorimin e veglave duke përdorur teknologjitë e reja digjitale me të cilat institucionet publike mund të jenë më të hapura.

Me fjalë rasti në seminar u paraqitën edheKryetari i komunës Qendër, z. Sasha Bogdanoviq dhe deputeti në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë z. Pavel Bogoevski.

Në fjalën e tij, Zëvendësministri Pavleski theksoi se me rëndësi të veçantë për demokratizimin e shoqërisë është hapja e saj, veçanërisht sinqeriteti dhe gjithëpërfshirja në qeverisje në nivel qendror dhe lokal. Qeverisa lokale është njohur nga BE-ja si një segment shumë i rëndësishëm që ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Zhvillimi i demokracisë lokale është përcaktuesi  thirrur  për të vepruar në mënyrë aktive dhe të kontribuojnë në zhvillimin e shoqërisë. Pjesëmarrja qytetare dhe sektori i shoqërisë civile me përfshirjen, ekspertizën dhe aftësitë e tyre mund vetëm të stimulojnë  zhvillimin ekonomik, social dhe demokratik të shoqërisë. Prandaj, Qeveria e Republikës së Maqedonisë  ndërton një Partneritet të hapur me sektorin civil.

Ministria e për vetëqeverisje lokale  punon në mënyrë aktive për të arritur këto qëllime. Përmes projekteve të zbatuara nga UNDP dhe Ambasada Zvicerane në periudhën e ardhshme në veçanti do të punojnë në: Forcimin  e kapaciteteve të komunave për të ofruar shërbime, duke siguruar qasje të barabartë në shërbime për të gjithë qytetarët, përfshirje dhe pjesëmarrje në hartimin e politikave, matjen cilësisë së  jetës, dhënien e granteve  deri në 30.000 euro për projekte për përfshirje sociale, ndarjen e fondeve për zhvillim të barabartë rajonal në mënyrë transparente dhe të parashikueshme në përputhje me nevojat dhe kërkesat e qytetarëve.