Ministri për vetëqeverisje lokal Suhejl Fazliu sot e vizitoi Komunën e Çairit. Në takimin e punës me kryetarin e Komunës së Çairit, Visar Ganiun u bisedua për funksionimin e komunës dhe realizimin e shërbimeve lokale për qytetarët, si dhe për projektet prioritare të komunës.

Kryetari i Komunës, Ganiu e informoi ministrin Fazliu se Komuna e Çairit nuk ka shumë borxhe të cilat do ta kishin rrezikuar funksionimin normal.

Pamjaftueshmëri paraqitet në sferën e bllok dotacioneve për shkollat fillore, për arsye të shpenzimeve të shumta për nxehje dhe rrymë, për arsye se komunat paguajnë tarifë industriale, njësoj si subjekteve afariste të cilat realizojnë profit – theksoi Kryetari Ganiu, i cili kërkoi redefinim të kriteriumeve për përcaktimin e bllok dotacioneve në sferën e arsimit.

Ministri për vetëqeverisje lokale Suhejl Fazliu theksoi se këtë takim pune e shfrytëzon për t’u informuar me përparësitë dhe sfidat me të cilat përballet Komuna e Çairit, që të mundet në mënyrë më të mirë të mundur t’ju ndihmohet komunave në realizimin e funksioneve të tyre. Ministri Fazliu informoi se një grup pune intersektorial punon në realizimin e një analize për përcaktimin e mënyrave për ndarje më të drejtë dhe më transparente të bllok dotacionave për komunat.

Në mbledhjen e realizuar si çështje prioritare për Komunën e Çairit u theksua: infrastruktura, komunikacioni dhe mungesa e hapësira shkollore. Për këto çështje, Kryetari i Komunës veçmë ka kërkuar përkrahje nga Qeveria dhe nga disa ministri përkatëse, për realizimin e projekteve prioritare.

Ministri për vetëqeverisje lokale ka bashkëpunim të shkëlqyer me Komunën e Çairit. “Komunës së Çairit dhe të gjitha komunave tjera ju qëndrojmë në dispozicion për përkrahje, në mënyrë direkte dhe në koordinimin me ministritë tjera, për zgjidhjen e të gjitha problematikave që e vështirësojnë funksionimin e komunës”. Poashtu ministri Fazliu theksoi se Komuna i ka në dispozicion edhe mjetet nga IPA Programi për bashkëpunim ndërkufitar si dhe mjetet nga Programi për zhvillim të barabartë rajonal, për të cilat përgjegjëse është Ministria për vetëqeverisje lokale.