Zëvendësministri i vetëqeverisjes lokale, Dejan Pavleski në Konferencën me temë "Sfida të reja, perspektiva të reja të demokracisë lokale": "Zhvillimi i demokracisë lokale është përcaktuesi më i rëndësishëm për ndërtimin e një shoqërie demokratike, në të cilin qytetarët do të ndjehen të ftuar që në mënyrë aktive të veprojnë dhe të kontribuojnë për zhvillimin e komunitetit, në bashkëpunim me autoritetet lokal ".

Zëvendësministri i vetëqeverisjes lokale Dejan Pavleski së bashku me ambasadorin e Francës,Kristian Timonie dhe përfaqësuesit e Delegacionit të Bashkimit Evropian dhe Lëvizjes Evropiane në Maqedoni foli në konferencën "Sfida të reja, perspektiva të reja të demokracisë lokale", organizuar nga Shoqata Evropiane për demokraci lokale, ALDA.

Pavleski vuri në dukje se Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar të donatorëve tashmë është duke punuar për forcimin e kapaciteteve të komunave për të institucionalizuar bashkëpunimin me shoqërinë civile:

Kjo Qeveri është e vendosur që ti përkushtohet fuqimisht transformimit të shoqërisë në drejtim të demokratizimit të saj, dhe mënyra më e mirë është që të fillojë nga niveli lokal. Komunitetet lokale janë mjedisi më të natyrshme për integrimin dhe realizimin e çdo qytetari, për këtë arsye zhvillimi i demokracisë lokale është përcaktuesi më i rëndësishëm i ndërtimit të një shoqërie demokratike, në të cilin qytetarët do të ndjehen të thirrur për të vepruar në mënyrë aktive dhe të kontribuojnë në zhvillimin e komunitetit, tha Pavleski. Ai theksoi se demokracia lokale është një parakusht për harmonizimin e marrëdhënieve ndëretnike, zbatimin e parimit të barazisë gjinore, për të mundësuar qasje më të lehtë në shërbimet për personat me aftësi të kufizuara dhe grupe të tjera të margjinalizuara dhe qasje të përgjithshme dhe të barabartë në shërbime për të gjithë qytetarët.

Qeveria e riafirmoi procesin e decentralizimit me masat që do të thonë krijimin e kushteve për autonomi dhe stabilitet financiar për komunat,shqyrtim i mundësive për transferimin e kompetencave të reja, rivendosjen e rolit të pushtetit lokal, e cila ka rëndësi të madhe, por për fat të keq e nënçmuar dhe potenciali i pashfrytëzuar,konsolidimin e borxheve të mëdha të trashëguara që përbëjnë një kërcënim serioz në kryerjen e funksioneve si dhe për të përmirësuar nivelin dhe cilësinë e shërbimeve.

- Duhet të kthehemi në vlerat thelbësore të vetëqeverisjes lokale dhe decentralizimin e pushtetit. Për këtë arsye është e nevojshme, para së gjithash, të krijohen kushte për rikthimin e funksionimit të komunave. Për momentin, njëzet janë me llogari të bllokuara dhe autoritetet e reja lokale fillojnë mandatin e tyre me borxhe të mëdha të trashëguara prej rreth 250 milion euro. Zgjidhjet të përshpejtuara nuk i zgjidhin problemet, por vetëm thellojnë ato. Prandaj, bashkëpunimi në mes të qeverisë dhe qytetarëve kërkojnë një periudhë sistematike, krijimin e mekanizmave institucionalë që sigurojnë transparencë, llogaridhënie, informacione dhe përfshirjen në mënyrë që së bashku atë ta arrijnë marrëveshje autoritetet lokale dhe shoqërisë civile, tha Pavleski.