Nëntë kryetarët e komunave në Rajonin Planifikues të Vardarit sot në seancën konstitutive të Këshillit për zhvillimin e rajonit të planifikimit të Vardarit. njëzëri vendosën që kryetari i bashkësisë së Velesit, Ace Koçevski, të zgjidhet kryetar i Këshillit për zhvillimin e rajonit planifikues,për shkak të përvojës së kaluar dhe faktit që selia e Qendrës për zhvillim është në komunën e Velesit.

Në fjalën e tij zëvendësministri i vetëqeverisjes lokale Dejan Pavlesk,i përshëndeti  kryetarët e komunave. Ai i përgëzoi zgjedhësit dhe u uroi atyre një punë dhe bashkëpunim të suksesshëm me Ministrinë. Zëvendësministri Pavleski tha se në koordinim me Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale,është formuar një grup ndërministror që do të punojnë në rishikimin e mënyrës dhe metodologjinë për shpërndarjen e bllok donacioneve për financuar kompetencat në fushat e përgjegjësive në shkollat ​​fillore dhe të mesme, kopshte, kulturë, dhe mbrojtjen nga zjarri. Do të përpiqemi për të siguruar llojin e financimit që do të jetë i drejtë dhe transparent dhe do të rrisim cilësinë e shërbimeve në këto zona, tha Pavleski, i cili njoftoi se një tjetër grupi i punës në Ministrinë e Financave do të punojë në analizën e mundësive dhe mënyrave për të rritur përqindjen e TVSH-së për komunat nga 4.5 në 6 përqind. Gjithashtu u njoftua se buxheti për vitin 2018 Qeveria propozoi 100 milionë denarë më shumë për projekte për zhvillim të barabartë rajonal,si dhe mjete për bashkë-financimin e projekteve për bashkëpunim ndërkufitar.

 Kryetari i komunës së  Velesit dhe kryetar i rajonit planor të Vardarit, Ace Kocevski, në fjalimin e tij theksoi  se para komunave në rajon është një periudhë që ka nevojë më shumë për tu bërë për të përmirësuar jetën e të gjithë qytetarëve. Si dy prioritete të rëndësishme i ceku : Ndërtimin e një impianti rajonal për trajtimin e mbeturinave të ngurta  komunale me  disa qendra rajonale ngarkuese dhe Qendër rajonale për trajtimin e qenve endacakë si një problem me të cilin përballen të gjitha komunat.

Kryetarët e komunave u informuan për funksionimin e Qendrës për zhvillim të rajonit planifikues të Vardarit,gjendjen financiare,si dhe për projektet që janë realizuar,si dhe ato që janë në zhvillim e sipër.