Ministri për Vetëqeverisje Lokale Zr.Suhejl Fazliu , sot , në mbëledhjen me drejtorët e Birosë për zhvillim Rajonal, Xhemail Elmazi bisedoi për aktivitete e mëtutjeshme në drejtim të nxitjes të zhvillimit të plan rajoneve. Ministri Fazliu u informua për dinamikën e realizimit të projekteve të tetë plan rajoneve të finacuara nga Programet për zhvillim rajonalnë Ministrinë dhe të Byrosë.

Ministri Fazliu theksoi se Ministria do të punojë në përforcimin e kapaciteteve dhe qëndrueshmërinë të Qendrave për zhvillim të plan rajoneve, por do të insistojë edhe në projektet të cilat do të zgjedhin problemet reale të qytetarëve dhe të nxjerrin nga prioritet e tyre.Në mbëledhjen ishte bieduar për nevojën e shqyrtimit të të dobësive për të cilat është realizuar edhe ky takim me udhëheqësit e Qendrave rajonale për zhvillim.

Ministria për vetëqeverisje lokale është veçanërisht e dedikuar në zhvillimin e barabartë rajonal si dhe pres në bashkëpunimin me Byronë që ti ndërmarrim të gjitha hapat e domosdoshme për zhvillim sa me dinamik të plan rajoneve më pak të zhvilluara si dhe komunave , tha Ministri Fazliu.