Во претстојните 7 години пред програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија се отвараат голем број предизвици кои бараат различен,интегриран одговор на територијалните потреби. Во таа насока започна кампања за собирање проектни идеи кои ќе ја поткрепат имплементацијата на Интегрираната територијална стратегија (прифатени коментари) (ИТС) на програмата.

ИТС е алатка која ќе ја поддржи вашата проектна идеја да се трансформира од намера во конкретно решение.

 

Интегрирана територијална стратегија - прва стратегија (македонска верзија)