Во рамките на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Албанија 2014-2020, денеска е објавен првиот јавен повик за проектни предлози.

Тематските приоритети во рамки на овој јавен повик се следните:

 

1. Поттикнување на туризмот и културното и природното наследство (водени од можноста);

2. Подобрување на конкурентноста, економијата, трговијата и инвестициите (водено од потребите и можностите); и

3. Заштита на животната средина, унапредување на приспособувањето на климатските промени и миграцијата, заштита и управување со ризик.

 

Вкупниот буџет за јавниот повик е 2,890,000  евра. Крајниот рок за поднесување на предлог проектите е 1 ноември 2016 година.

 

Целокупната документација можете ја најдете на следниот линк:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=152956