- Повик за ангажирање експерт/и за подготовка на основните податоци(baseline data survey)

Logframe matrix revised, ToR