Покана за доставување на понуди / Call for tenders
Проектот Technical Assistance (TA) кој се спроведува од Министерство за Локална Самоуправа како одговоно Национално тело за спроведување мониторинг и контрола на ИНТЕРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција - Република Северна Македонија 2014-2020  ги поканува сите заинтересирани економски оператори  кои ги исполнуваат условите од овој повик, да достават понуди за Развивање на Информацискиот модул (систем) за потребите на МЛС, најдоцна до 10.08.2020 година.

Call for tenders
The Technical Assistance Project (TA) implemented by the Ministry of Local Self-Government as a Responsible National Body for Monitoring and Control of INTEREG IPA Cross-Border Cooperation Program Greece - Republic of Northern Macedonia 2014-2020 invites all interested economic operators who meet the requirements of this call, to submit bids for Development of the Information Module (system) for the needs of MLS, no later than 10.08.2020.

 

Повеќе детали ќе најдете во прикаченото  тендерско досије
Ви благодариме на покажаниот интерес.

- Листа на поканети компании (линк)