Проект „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој - прва фаза на спроведување“
 
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОЕКТНИ АПЛИКАЦИИ ОД ГРАНТОВАТА ШЕМА ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ НАМЕНЕТ ИСКЛУЧИВО ЗА ЦЕНТРИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ
 
 
 
Министерството за локална самоуправа во соработска со Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ) ги повикува ЦРПР да ги започнат активностите за спроведување на Грантовата шема за иновативни проекти.