Печати

Работни услови-Проектен службеник

Позиција: Проектен службеник во Заедничкиот технички секретаријат за ИПА Програма за прекугранична соработка Србија-Македонија 2016-2020(во понатамошен текст „Програмата“)

Локација: Антена канцеларија во Куманово

Главни цели

Во согласност со Одлуката за спроведување на Комисијата Ц(2016)8258 од 6 декември 2016 година за основање прекугранична соработка Србија-Македонија 2016-2020, алокацијата на првата техничка помош под Програмата ќе биде достапна преку директно доделување на договор на услуги постигнат помеѓу Делегација на Европска унија и Министерството за европски интеграции на Република Србија. Овој договор за услуги и сите последователни ќе обезбедат поддршка за работа на Оперативните структури во двете држави учеснички и на Заедничкиот комитет за следење во сигурно и ефикасно поставување, спроведување, надгледување и евалувација на Програмата. Ова ќе се постигне преку основање и активности на Заедничкиот технички секретаријат со главна канцеларија сместена во Лесковац(Република Србија) и Антена во Куманово(Република Македонија). Заедничкиот технички секретаријат ќе биде надлежен на дневното раководење на Програмата и ќе ги известува Оперативните структури и Заедничкиот комитет за следење.

Согласно со Работните услови за техничка помош под Програмата за алокации од 2016 и 2017, проектниот службеник ќе ги извршува своите должности за максимално 350 работни денови до времетраењето на договорот и ќе биде одговорен за сите работи поврзани со управувањето и спроведувањето на горенаведениот договор за услуги, вклучувајќи го следното:

Формално, проектниот службеник ќе го известува Раководителот на Заедничкиот технички секретаријат сместен во Лесковац, и програмскиот координатор сместен во српското Министерство за европски интеграции преку месечни извештаи и распореди. Позицијата вклучува патувања, воглавно низ област на Програмата заради наведените причини:

Одговорности и задачи

Одговорностите и задачите на проектниот службеник се поврзани со активните области на Заедничкиот технички секретаријат како што следува:

Раководење на техничката помош

•   Обезбедува внатрешено следење на буџетско искористување за техничка помош(случајно трошење и давачки);

       Повици за предлози

Проектно набљудување

Програмско набљудување

     Подготвува и/или изменува програмски документи и одредени процедури доколку се побара;

Јавност, видливост и информации

 Помага со подготвување и производство на печатени материјали како што е наведено во годишните работни планови на Заедничкиот технички секретаријат.

Друго

   Веднаш да известува за секоја можност на откриена нерегуларност.

   Обезбедува поддршка за организација на ТП договор за услуги на Управувачкиот комитет за проекти;

Професионални потреби

Проектниот службеник мора да ги исполни наведените услови и да ги има наведените квалификации и искуство:

Квалификации и вештини

Задолжително професионално искуство

Посебно професионално искуство

         ●    Искуство во проектно следење (пожелно е во ROM) или на ЕУ-финансиски грант договори.

       Сите заинтересирани кандидати за горенаведена позиција да ги испратат своите пријави на адреса:

             ● Министерство за локална самоуправа

             ● ул. Свети Кирил и Методиј бр.54, 1000 Скопје, Република Македонија

             ● Одговорно лице за прибирање на пријавите: Перица Богдановиќ

               Контакт: Тел.02/3252-951 Моб.070/264-269

             ● Краен рок за пријавување: 21.09.2018 година