Врз основа на член 48 став 4 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), а во врска со член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен инерниот оглас („Службен весник на Република Македонија” бр.11/15 и 35/18),  ,  Министерството за локална самоуправа  објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2018

за унапредување на државни службеници

Интерниот оглас се објавува за унапредување на 9 (девет) државни службеници во Министерството за локална самоуправа со пополнување на следните работни места:

1.УПР0101В03000 Соработник заспроведување на ИПА -1 (еден) извршител

Посебни услови:    

A) стручни квалификации: VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование, економски науки, правни науки, политички науки

Б) работно искуство: најмалку една година работно искуство во струката

В) општи работни компетенции: решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; учење и развој; комуникација;       остварување резултати; работење со други/тимска работа; стратешка свест; ориентираност кон клиненти/засегнати страни      и финансиско управување, на средно ниво

Г) посебни работни компетенции:

-          активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Распоред на работно време:

-          Работни денови: од понеделник до петок

-          Почеток на дневно работно време: од 7:30 до 8:30

-          Завршеток на дневно работно време: од 15:30 до 16:30

-          Неделно работно време: 40 часа

Плата во нето износ:22.475 денари                                                                             

 

2.УПР0101В01000 Советник за следење на развојот на локалната самоуправа -1 (еден) извршител

Посебни услови: 

А) стручни квалификации: VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование, правни науки, економски науки, организациони науки и управување (менаџмент)

Б) работно искуство: најмалку три години работно искуство во струката

В) општи работни компетенции: решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; учење и развој; комуникација;       остварување резултати; работење со други/тимска работа; стратешка свест; ориентираност кон странките/засегнати страни    и финансиско управување, на средно ниво

Г) посебни работни компетенции:

-          активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Распоред на работно време:

-          Работни денови: од понеделник до петок

-          Почеток на дневно работно време: од 7:30 до 8:30

-          Завршеток на дневно работно време: од 15:30 до 16:30

-          Неделно работно време: 40 часа

Плата во нето износ: 24.998 денари  

 

3.УПР0101В01000 Советник за контрола на буџетот -1 (еден) извршител

Посебни услови:     

А) стручни квалификации: VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование, економски науки,

Б) работно искуство: најмалку три години работно искуство во струката

В) општи работни компетенции: решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; учење и развој; комуникација;       остварување резултати; работење со други/тимска работа; стратешка свест; ориентираност кон странките/засегнати страни    и финансиско управување, на средно ниво

Г) посебни работни компетенции:

-          активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Распоред на работно време:

-          Работни денови: од понеделник до петок

-          Почеток на дневно работно време: од 7:30 до 8:30

-          Завршеток на дневно работно време: од 15:30 до 16:30

-          Неделно работно време: 40 часа

Плата во нето износ: 24.998 денари

4.УПР0101В01000 Советник за координација и извршување на буџетот -1 (еден) извршител

Посебни услови:    

А) стручни квалификации: VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование, економски науки

Б) работно искуство: најмалку три години работно искуство во струката

В) општи работни компетенции: решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; учење и развој; комуникација;       остварување резултати; работење со други/тимска работа; стратешка свест; ориентираност кон странките/засегнати страни    и финансиско управување, на средно ниво

Г) посебни работни компетенции:

-          активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Распоред на работно време:

-          Работни денови: од понеделник до петок

-          Почеток на дневно работно време: од 7:30 до 8:30

-          Завршеток на дневно работно време: од 15:30 до 16:30

-          Неделно работно време: 40 часа

     Плата во нето износ: 24.998 денари

 

     5.  УПР0101В01000 Советник за правни работи -1 (еден) извршител

Посебни услови:                 

А) стручни квалификации: VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование, правни науки

Б) работно искуство: најмалку три години работно искуство во струката

В) општи работни компетенции: решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; учење и развој; комуникација;       остварување резултати; работење со други/тимска работа; стратешка свест; ориентираност кон странките/засегнати страни    и финансиско управување, на средно ниво

Г) посебни работни компетенции:

-          активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

Распоред на работно време:

-          Работни денови: од понеделник до петок

-          Почеток на дневно работно време: од 7:30 до 8:30

-          Завршеток на дневно работно време: од 15:30 до 16:30

-          Неделно работно време: 40 часа

-          Плата во нето износ: 24.998 денари

6.УПР0101Б04000  Раководител на одделение за координација, програмирање, следење и евалузација на ИПА -1 (еден) извршител

Посебни услови:

А) стручни квалификации: VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование, информатика, економски науки, правни науки

Б) работно искуство: најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор,

В) општи работни компетенции: решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; учење и развој; комуникација;       остварување резултати; работење со други/тимска работа; стратешка свест; ориентираност кон странките/засегнати страни;        раководење и финансиско управување, на напредно ниво

Г) посебни работни компетенции:

-          активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и

-          положен испит за административно управување

Распоред на работно време:

-          Работни денови: од понеделник до петок

-          Почеток на дневно работно време: од 7:30 до 8:30

-          Завршеток на дневно работно време: од 15:30 до 16:30

-          Неделно работно време: 40 часа

Плата во нето износ:  28.277 денари        

       

7.УПР0101Б04000  Раководител на одделение за односи со јавност и комуникации -1 (еден) извршител

Посебни услови:

А) стручни квалификации: VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование, јавна управа и администрација, правни науки, политички науки

Б) работно искуство: најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор,

В) општи работни компетенции: решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; учење и развој; комуникација;       остварување резултати; работење со други/тимска работа; стратешка свест; ориентираност кон странките/засегнати страни;        раководење и финансиско управување, на напредно ниво

Г) посебни работни компетенции:

-          активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и

-          положен испит за административно управување

Распоред на работно време:

-          Работни денови: од понеделник до петок

-          Почеток на дневно работно време: од 7:30 до 8:30

-          Завршеток на дневно работно време: од 15:30 до 16:30

-          Неделно работно време: 40 часа

Плата во нето износ:  28.277 денари

 

8.      УПР0101Б04000  Раководител на одделение за унапредување на локалната самоуправа -1 (еден) извршител

Посебни услови:

А) стручни квалификации: VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование, правни науки, образование, економски науки

Б) работно искуство: најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор,

В) општи работни компетенции: решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; учење и развој; комуникација;       остварување резултати; работење со други/тимска работа; стратешка свест; ориентираност кон странките/засегнати страни;        раководење и финансиско управување, на напредно ниво

Г) посебни работни компетенции:

-          активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и

-          положен испит за административно управување

Распоред на работно време:

-          Работни денови: од понеделник до петок

-          Почеток на дневно работно време: од 7:30 до 8:30

-          Завршеток на дневно работно време: од 15:30 до 16:30

-          Неделно работно време: 40 часа

Плата во нето износ:  28.277 денари

 

9.УПР0101Б01000 Државен советник за локална самоуправа -1 (еден) извршител

Посебни услови:

А) стручни квалификации: VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование, правни науки, политички науки

Б) работно искуство: најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на работно место во јавен сектор, односно најмалку десет години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор,

В) општи работни компетенции: решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; учење и развој; комуникација;       остварување резултати; работење со други/тимска работа; стратешка свест; ориентираност кон странките/засегнати страни;        раководење и финансиско управување, на напредно ниво

Г) посебни работни компетенции:

-          активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и

-          положен испит за административно управување  

Распоред на работно време:

-          Работни денови: од понеделник до петок

-          Почеток на дневно работно време: од 7:30 до 8:30

-          Завршеток на дневно работно време: од 15:30 до 16:30

-          Неделно работно време: 40 часа

Плата во нето износ:  36.855 денари                                                                            

На интерниот оглас може да се јави државен службеник вработен во Министерството за локална самоуправа, кој ги исполнува посебните услови за пополнување на работно место утврдени во огласот, општите услови пропишани со Законот за административни службеници, како и:

-          да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување,

-          да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен огласот

-          да поминал најмалку две години на тековното работно место и

-          да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Заинтересираниот државен службеник, поднесува пополнета пријава за унапредување преку архивата на Министерството за локална самоуправа до Одделението за управување со човечки ресурси и до службената електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Кандидатите кон пријавата покрај доказот за исполнување на општиот услов/општа здравствена способност за работното место за кое ја поднесува пријавата/ , можат да ги приложат и следните докази

-          потвдри за успешно реализирани обуки и/или

-          потврди за успешно реализирано менторство

Рокот за поднесување на пријавата со доказите трае 5 (пет) дена од денот на објавување на веб страната на Министерството за локална самоуправа и веб страната на Агенцијата за администрација.

Краен рок за поднесување на пријавата со доказите е 10.07.2018 година.

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни а доставените докази верни на оригиналот.

НАПОМЕНА: Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата или се утврди дека внел лажни податоци, ќе биде дисквалификуван од натамошна постапка по овој оглас.

ПРИЈАВА (.doc)