Во рамките на ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Косово 2014-2020, на 13 јуни 2017 година е објавен првиот јавен повик за проектни предлози.

Тематските приоритети во рамки на овој јавен повик се следните:

1.Подобрување на конкурентноста, бизнисот и развојот на малите и средните претпријатија, трговијата и инвестициите; и

2. Поттикнување на туризмот, културното и природното наследство.

 Вкупниот буџет за јавниот повик е 2,040,000 евра. Крајниот рок за поднесување на предлог проектите е 28 Јули 2017 година.

 

Целокупната документација можете ја најдете на следниот линк:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=156446