Проект за локална и регионална конкурентност

Повик за изразување на интерес

Инвестиции на под-грантови во инфраструктура поврзана со туризмот и поврзувања во дестинациите

LRCP-1/17

 

LRCPЕдиницата за спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) финансиран со грант од Европската унија, ги кани сите заинтересирани подносители да достават предлози за изразување на интерес за поддршка на клучни инвестиции во инфраструктурни и останати не-изфраструктурни активности поврзани со туризмот. Овие активности ќе придонесат за зголемување на привлечноста на клучните дестинации преку подобрување на понудата на производи и поврзување со локалните економии, опфаќајќи поголем дел од економските придобивки во дестинациите. 

Целта на ПЛРК е да се зајакне придонесот на туризмот кон локалниот економски развој и подобрување на капацитетите на владата и јавните институции за да се поттикне развојот на туризмот и да се олесни управувањето со дестинациите. ПЛРК има за цел значително зголемување на атрактивноста на вклучените дестинации и, со тоа, зголемување на економската активност во овие дестинации и поддршка на растот и развојот на туристичкиот сектор на централно, регионално и локално ниво. Проектот ќе работи директно со јавни, непрофитабилни и приватни субјекти и е дизајниран да испорача финансиски, економски и социјални бенефиции на локалните заедници и приватниот сектор.

Дополнителни информации за повикот може да се најдат на следниот линк:

https://lrcp.mk/2017/03/14/first-call-for-expression-of-interest/