mkalheader

Програма за прекугранична соработка (ППС)  - Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) алокации за 2014 и 2015 година

Прес-конференција и инфо сесија
1-ви Повик за доставување предлозите

Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија - Република Албанија Eвропска помош/ 152956 / DD / ACT / MK

 

 

На 21 Септември, 2016 година 11:00 часот, промоција на публикацијата ќе се одржува во просториите на ЕУ Инфо Центарот, истотака и инфо сесија на заинтересираните страни. Ова е 1-виот повик за Предлози кој е објавен во рамките на оваа прекугранична програма за соработка од Ноември 2011 година.

Официјални говори ќе бидат доставени од:

  • Г-дин Самуел Жбогар, Амбасадор, Делегација на ЕУ
  • Г-ѓа  Ширет Елези, Министер, Министерство за локална самоуправа
  • Г-дин Арбр Адеми, Вицепремиер, Секретаријат за Европски Прашања 

Во 11:30 часот една информативна сесија со заинтересираните страни, ќе се одржи во текот на кој детална презентација на Упатствата за кандидатите ќе бидат доставени. Присутните ќе имаат можност да поставуваат прашања во врска со содржината на Повикот така што тие можат подобро да ги подготват своите поднесоци.

Додавајќи, шест (6) информативни сесии за овој повик за предлозите ќе бидат организирани во соодветна област во Република Македонија и Република Албанија (Гостивар, Битола, Охрид, Пескoпea, Корча и Елбасан) во Септември / Октомври 2016 година точните места и датуми на информативните сесии ќе бидат дополнително објавени на веб-страницата на EuropeAiд, веб страницата на Делегацијата на ЕУ во Скопје и во веб страната на Министерство за локална самоуправа.

Основни информации

Во рамките на 1-виот повик за Предлозите за Програмата за  Прекугранична Соработка на Република Македонија - Република Албанија, 2014-2020, Делегацијата на Европската Унија бара проекти за прекугранична соработка со цел за унапредување на добрососедските односи и социо-економскиот развој, како и поттикнување на пристапување во Европската Унија. Програмата за ПС обезбедува на социо-економската состојба на граничниот регион, за воспоставување на заедничка стратегија за надминување на идентификуваните проблеми и формулира заеднички тематски приоритети за развој. На располагање фондот за Повикот е: 2,890,000 (ЕУР)

Овој Повик за Предлозите се состои од три (3) Приоритетни области, како што следи:

  • Приоритет 1: Поттикнување на туризмот, културата и природно наследство
  • Приоритет 2: Подобрување на конкурентноста, бизнис, трговија и инвестиција
  • Приоритет 3: Заштита на животната средина, промовирање на адаптацијата кон климатските промени и намалување, заштита и управување со ризик

Новинарите и фоторепортерите лубезно се поканети да известуваат за овој настан.

Целосната Упатството за аплицирање е достапно за консултации на следната адреса:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=152956