Управниот орган на Програмите за Европска територијална соработка во име на Работната група за Програмата за транснационална соработка "Балкан-Медитеран 2014-2020", применувајки ги принципите за партнерство и владеење на повеќе нивоа, ја објавува 3та фаза од процесот на консултации за изготвување на ПТНС "Балкан-Медитеран 2014-2020".

Вашите одговори на прашалникот ќе придонесат за подобрување на обликот на идната програмаи ќе обезбедат стабилна реализација во однос на Програмското потенцијално влијание на транснационалната област. Го цениме Вашиот придонес, кој е важен  за ефикасно одговарање на предизвиците и можностите во транснационалните област и за воспоставување на продуктивна транснационална соработка во новиот програмски период.

Ве молиме одделете неколку минути за да го споделите вашите видувања и одговорите во прашалникот.

Истражувањето е отворено од 22 јули до 3 август 2014.

На следниот линк е објавата заедно со првата нацрт Програма, буџетот по приоритетни оски и Прашалникот:

http://www.interreg.gr/en/news/multilateral-cooperation-programmes/balkan-mediterranean/736-balkanmed-3rd-phase.html