Врз основа на член 59 став 6 од Законот за рамномерен регионален развоj (*)(,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 24/2021), Министерството за локална самоуправа денеска на својата веб-страница (www.mls.gov.mk) ги објавува податоците за Предлог проектите кои не се избрани на отворениот јавен повик за финансирање на предлог проекти за намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност за 2021 година, по одделни мерки и активности за рамномерен регионален развој, објавен од Бирото за регионален развој на 22.03.2021 година, по спроведено второ оценување на предлог проектите.

 

1

Изградба на ул. "563" - Лесна индустрија

Општина Кочани

5,798,505 денари