Министерството за Локална Самоуправа на Косово и Министерството за Локална Самоуправа на Република Македонија во соработка со Договорниот Орган – Канцеларијата на Европска Унија во Косово и со текничка поддршка на Заеднички Текнички Секретариат на програмата, ве Покануваат да учествувате на дво-дневна обука за потенцијални апликанти.

Работилницата ке се одржи според моделот на “Проектни клиники“ за подготвување на предлог проекти според правилата и барањата на Програмата за Прекугранична Соработка Косово - Македонија 2014-2020  во склоп на Третиот Повик за Предлог Проекти, кој се очекува да се Објави за скоро време од страна на Договорниот Орган – Канцеларијата на ЕУ во Косово.

Ако сте заинтересирани за учество на работилницата, ве молиме попонете ја апликациската форма во следниот линк: PCM Training Registration Form, најдоцна до 20 Февруари 2019.

Деталите за датумот и местото на работилницата ке се споделат со заинтересираните страни, по развршување на процесот на регистрација.

Право на учество во работилница имаат најмногу двајца учесници по институција / организација.