Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Македонија покрива 2 погранични региони во Бугарија и 3 региони од Република Македонија. Програмата е со вредност од над 19 милиони евра и учество од околу 17 милиони евра обезбедени  Европската Унија од Инструментот за претпристапна помош (ИПА).

Програмата има за цел да ја подобри прекуграничната соработка меѓу двете земји.

Главната цел на Програмата е да се интензивира прекуграничната соработка помеѓу луѓето и институциите од регионот со цел заеднички да се решат заедничките предизвици и да се искористат неискористените потенцијали за развој на пограничниот регион преку ефективно користење на ресурсите.

Програмата ќе се фокусира на следниве три приоритети:

    Животна средина;

    Одржлив туризам;

    Конкурентност.

 

Вкупен буџет на програмата: 19 461 690 евра. Вкупен придонес на ЕУ (ИПА - Инструмент за претпристапна помош): 16 542 434 евра.

Програмата им дава можност на партнерите од двете земји (општини, организации за поддршка на бизнисот, образовни, научни и културни институции, невладини организации итн.) да аплицираат со заеднички проекти.

 

Предлог-проектите ќе треба да целат кон една од следните приоритетни оски и специфични цели во рамките на Програмата:

    Приоритетна оска 1: ЖИВОТНА СРЕДИНА

        Специфична цел 1.1: Заштита на животната средина и одржливо користење на заедничките природни ресурси во областа на ПС;

        Специфична цел 1.2: Превенција и ублажување на последиците од природни и човечки катастрофи од прекугранична димензија и влијание.

    Приоритетна оска 2: ТУРИЗАМ

        Специфична цел 2.1: Зајакнување на туристичкиот потенцијал на регионот преку иницијативи за соработка за подобро зачувување и одржливо користење на природното и културното наследство;

        Специфична цел 2.2: Подигнување на конкурентноста на туристичката понуда на ПС-регионот;

        Специфична цел 2.3: Промовирање на соработка меѓу регионалните актери во областа на одржливиот туризам.

    Приоритетна оска 3: КОНКУРЕНТНОСТ

        Специфична цел 3.1: Подобрување на конкурентноста на регионалните бизниси.

 

Клучната цел на Програмата е да се подигне капацитетот на локалните и регионалните власти во развојот и спроведувањето на заеднички проекти во подобниот прекуграничен регион, дефинирани во Програмата и тоа:

    За Република Бугарија (административно ниво НУТС III) - областа Ќустендил и Благоевград;

    За Република Македонија (административно ниво, НУТС III еквивалент) - Северо-источен плански регион, Источен плански регион и Југоисточен плански регион.

 

Програмските документи и правила може да се најдат тука: http://www.ipa-cbc-007.eu/legal-basis

Примери за подобни активности поддржани според тематските приоритети се опишани во Програмскиот документ достапен на следниов линк: http: //07-13.ipa-cbc-007.eu/upload/docs/2015-08/Interreg_IPA_CBC_CCI2014TC16I5CB006.pdf

Годишните извештаи за спроведување редовно се објавуваат на заедничката веб-страница на програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/annual-reports

Првиот повик за предлози на Програмата за прекугранична соработка меѓу Бугарија и Македонија "Интеррег-ИПА" започна на 23.09.2015. Повеќе детали може да се најдат тука: http://www.ipa-cbc-007.eu/application-stage-news/first-call-proposals-interreg-ipa-cross-border-cooperation-bulgaria-former

Ажурираното рангирање на предлог-проектите од Првиот повик за предлози бр 2014TC16I5CB006 - 2015 - 1 по жалбите, постапките пред склучување договори и склучување договори според одлуките на JMC од 14 април 2016 година, 23 јуни 2016 година, 28 септември 2016 година 28 декември 2016 и 22 март 2017 е достапно на заедничката веб-страница на програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/selection-results-implementation-stage-news/updated-ranking-project-proposals-under-first-call-1.