Ажурирана верзија и краен рок за доставување на Втор повик за  Проект Предлози - INTERREG IPA CBC Грција -  Република Северна Македонија

Ве молиме, преземете ја ажурираната верзија на Вториот повик за предлози и ажурираните податоци со апликативни пакети на: http://www.ipa-cbc-programme.eu/call-for-proposals/2_2nd--Call-for-Project-Proposals-(Targeted---Restricted)

Новиот рок на испорака: 29 Мај 2020