Декември 10,2019

Период за поднесување 10.12.2019 - 10.03.2020

Приоритетни оски и Специфични Цели

Приоритетна оска1: Развој и подршка на локалната економија

 

1.1. Создавање на можности за вработување на дипломирани кадри со искористување на компаративните предности во пограничните региони, по можност преку користење на иновативни алатки и практики.

 

1.3. Подобрување на атрактивноста и промовирање на туризамот во пограничните региони со цел овозможување на нови вработувања во туризмот. Основни Насоки 2 : Заштита на животната средина

 

2.4. Превенција, ублажување и управување со природни катастрофи, ризици и опасности.

Вкупен Буџет за вториот повик

Вкупниот индикативен буџет ко-финансирано од Европската Унија и од Националните фондови на земјите учеснички достапен за овој повик изнесува 6.000.000,00 евра.

Потребна документација за аплицирање:
1. Предлози за втор повик2. Апликација
2. Декларација за партнерство – Изјава за ко-финансирање
3. Изјава за негенерирање на приходи
4. Изјава за не-распределба на добивка
5. Образец за аплицирање правни и физички лица – форма А
6. Образец за аплицирање правни и физички лица – форма Б
7. Образец за финансиска идентификација на апликантот
8. Оправданост на буџет по проектни активности
9. Прирачник за програмата
10. Прирачник за спроведување на проекти
11. Постапка за оценување на проекти
12. Листа на факти за помош од држави членки на Европска Унија
13. Проценка за помош од држави членки на Европска Унија
14. Оправдување на буџет - прирачник.

-За добивање на детални информации во врско со вториот повик за предлог проекти кликнете овде.