Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

ЕЛИ ЧАКАР

e-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ; Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Тел: 071 226 415

Тел: 02 3253 943

Факс: 02 3253 920

  

Листа на информации од јавен карактер на Министерството за локална самоуправа

 

Обрасци

Брошури

Одлука за утврдување на материјалните трошоци 

 
 

 

Отворено министерство

 1. Организациона структура на Министерството за локална самоуправа
  • Оргнанограм
  • Листа на вработени
  • Листа на посебни и на надворешни советници во кабинетот на министерот
  • Структура на вработени во МЛС
  • Акти за систематизација и организација
 2. Документи
  • За министерството
   • Стратешки план на Министерството за локална самоуправа
   • Буџет на Министерството за локална самоуправа
   • Годишен извештај за реализација на Буџетот
   • Политика на интегритет
   • Политика за управување со квалитет
   • Кодекс за административни службеници
  • Локлана самоуправа
   • Програма за оддржлив локален развој и децентрализација
   • Акциски план за имплементација на Програмата за оддржлив локален развој и децентрализација
  • Регионален развој
   • Стратегија за рамномерен регионален развој
   • Акциски план за спроведување на стратегијата за регионален развој
   • Програма за развој на Скопскиот плански регион
   • Програма за развој на Источниот плански регион
   • Програма за развој на Североисточниот плански регион
   • Програма за развој на Југоисточниот плански регион
   • Програма за развој на Полошкиот плански регион
   • Програма за развој на Пелагонискиот плански регион
   • Програма за развој на Југозападниот плански регион
   • Програма за развој на Вардарскиот плански регион
  • Прекугранична и територијална соработка
   • Програма за прекугранична соработка МК-БГ
   • Програма за прекугранична соработка МК-АЛ
   • Програма за прекугранична соработка МК-ГР
   • Програма за прекугранична соработка МК-КС
   • Програма Балкан-Медитеран
 3. Закони
  1. Закон за локалната самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 5/2002)
   • 1.1. Подзаконски акти на Законот за локалната самоуправа
    • Правилник за образецот на Регистарот на грбовите и знамињата на општините во Република Македонија и начинот на неговото водење (Службен весник на РМ“ бр. 25/1997).
  2. Закон за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 55/2004)
   • Закон за изменување и дополнување на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 12/2005)
   • Закон за изменување и дополнување на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 98/2008)
   • Исправка на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 106/2008)
   • Закон за изменување и дополнување на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 194/2014)
   • Закон за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија – Консолидиран текст
   • 2.1. Подзаконски акти на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија
    • Одлука за утврдување на бројот на членовите на советите на општините во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 57/2004 и 17/2013).
  3. Закон за градот Скопје (Службен весник на РМ“ бр. 55/2004)
   • Закон за изменување и дополнување на Законот за градот Скопје (Службен весник на РМ“ бр. 158/2011)
   • Законот за градот Скопје – Консолидиран текст
   • 3.1. Подзаконски акти на Законот за градот Скопје
    • Правилник за методологија за распределба на средствата од заедничкиот фонд на градот Скопје и на општините во градот Скопје (Службен весник на РМ“ бр. 83/2004)
  4. Закон за меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 79/2009)
   • 4.1. Подзаконски акти на Законот за меѓуопштинската соработка
    • Одлука за утврдување поблиски критериуми за финансиско поттикнување и поддржување на меѓуопштисската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 122/2010),
    • Одлука за определување на дејностите од пошироко значење и интерес за кои што може да се издвојуваат финансиски средства за поттикнување на мегуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 71/2010).
    • Одлука за формирање на Комисија за поттикнување и следење на меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 17/2010 и 177/2014),
    • Правилник за содржината на образецот за евиденција на меѓуопштинската соработка и начинот на водење на евиденцијата на меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 15/2012).
  5. Закон за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 63/2007)
   • 5.а Закон за рамномерен регионален развој (Службен весник на РСМ, бр. 24/2021 година)
   • 5.а.б Подзаконски акти на Законот за рамномерен регионален развој
   • Закон за дополнување на Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 187/2013)
   • Закон за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 43/201)
   • Закон за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 215/2015)
   • Законот за рамномерен регионален развој – Консолидиран текст
   • 5.1. Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за рамномерен регионален развој
    • Правилник за постапката и методологијата за оценување на предлог-проекти (Службен весник на РМ“ бр. 183/2014),
    • Правилник за постапката за избор на оценувачи и методологија за оценување на планските документи за регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 15/2012 и 67/2013),
    • Правилник за методологија за изработка на плански документи за регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 102/2009),
    • Правилник за избор на оценували, постапка и методологија за тековно и завршно оценување на проекти за регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 15/2012 и 67/2013),
    • Одлука за поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на развиеност на планските региони (Службен весник на РМ“ бр. 162/2008 и 88/2013),
    • Одлука за поблиски критериуми и индикатори за определување на подрачја со специфични развојни потреби (Службен весник на РМ“ бр. 78/2009),
    • Одлука за формирање на Совет за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 110/2007),
    • Одлука за класификација на планските региони според степенот на развиеноста за периодот од 2013 до 2017 година (Службен весник на РМ“ бр. 88/2013),
    • Одлука за определување на подрачјата со специфични развојни потреби во Република Македонија во периодот од 2014 до 2018 година (Службен весник на РМ“ бр. 33/2014),
    • Одлука за доделување средства за финансирање проекти за развој на планските региони во 2015 година (Службен весник на РМ“ бр. 67/2015, 198/2015 и 9/2016),
    • Одлука за доделување средства за финансирање проекти за развој на селата во 2015 година (Службен весник на РМ“ бр. 67/2015 и 198/2015).
  6. Закон за Државниот инспекторат за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 158//2010)
   • Закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 187/2013)
   • Закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 43/2014)
   • Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа – Консолидиран текст
   • 6.1. Подзаконски акти кои произлегуваат од Зкаонoт за Државниот инспекторат за локална самоуправа
    • Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација, излгедот на знакот, како и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на инспекторите во Државниот инспекторат за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 142/2011),
    • Правилник за формата и содржината на поканата за едикација и начинот на спроведување на едукацијата (Службен весник на РМ“ бр. 142/2011).
  7. Европска повелба за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 23/1997)
   • 7.1 Закон за ратификација на Дополнителниот протокол на Европската повелба за локална самоуправа за правото на учество во работите на локалната власт (Службен весник на РМ бр. 130/2015)
  8. Устав на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 52/1991)
   • Одлука за прогласување на Амандманите I и II на Уставот на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 1/1992),
   • Одлука за прогласување на Амандманите I и II на Уставот на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 1/1992)
   • Одлука за прогласување на Амандманот III на Уставот на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 31/1998)
   • Одлука за прогласување на Амандманите IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII и XVIII на Уставот на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 91/2001)
   • Одлука за прогласување на Амандманот XIX на Уставот на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 84/2003)
   • Одлука за прогласување на Амандманите XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX и XXX на Уставот на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 107/2005)
   • Одлука за прогласување на Амандманoот XXXI на Уставот на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 3/2009)  
   • Одлука за прогласување на Амандманите XXXII на Уставот на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 49/2011)
   • Одлука за прогласување на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република Македонија - 11 јануари 2019 година
  9. Рамковен договор
 4. Во подготовка  (Закони и документи)
 5. Публикации (Граѓаните и општината, Меѓуопштинската соработка во Република Македонија-од норма до пракса, Водич низ планските региони, Прекугранична соработка) 
 6. Општините во Република Северна Македонија (генерални податоци за сите општини и линк до ВЕБ страницата на секоја општина)
  • Мапа на општините во Република Северна Македонија
 7. Планските региони во Република Северна Македонија (Генерални податоци за сите плански региони и линк до ВЕБ страниците на сите 8 Центри за развој на планските региони)
  • Мапа на планските региони во Република Северна Македонија
 8. Јавни набавки (Електронски пристап до сите документи)
 9. Вести
 10. Јавни повици
 11. Слободен пристап до информации од јавен карактер
 12. Отворени податоци (Општините во Република Северна Македонија,Плански региони во Република Северна Македонија, Склучени договори по јавни набавки, Структура на вработени во МЛС, Проекти финансирани од Програмата за рамномерен регионален развој, ИПА Проекти за прекугранична и транснационална соработкa)
 13. Проекти финансирани или кофинансирани од МЛС (Отворени податоци)
 14. Органи во состав на Министерството за локална самоуправа
 15. Контакт

Министерство за локална самоуправа

Бул. Св. Кирил и Методиј бр. 54
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Тел. +389 (2) 3253921

Email      Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.