-Закон за локалната самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 5/2002)

Подзаконски акти на Законот за локалната самоуправа

-  Правилник за образецот на Регистарот на грбовите и знамињата на општините во Република Македонија и начинот на неговото водење (Службен весник на РМ“ бр. 25/1997) 

 

-Закон за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 55/2004)

Подзаконски акти на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија

-  Одлука за утврдување на бројот на членовите на советите на општините во Република Македонија (Службен весник на РМ“ бр. 57/2004 и 17/2013)

Одлука за утврдување на бројот на членовите на советите на општините во Република Македонија - Консолидиран текст- Консолидиран текст

 

-Закон за градот Скопје (Службен весник на РМ“ бр. 55/2004)

Подзаконски акти на Законот за градот Скопје

-  Правилник за методологија за распределба на средствата од заедничкиот фонд на градот Скопје и на општините во градот Скопје (Службен весник на РМ“ бр. 83/2004)

 

-Закон за меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 79/2009)

Подзаконски акти на Законот за меѓуопштинската соработка

-  Одлука за утврдување поблиски критериуми за финансиско поттикнување и поддржување на меѓуопштисската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 122/2010)

-  Одлука за определување на дејностите од пошироко значење и интерес за кои што може да се издвојуваат финансиски средства за поттикнување на мегуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 71/2010)

-  Одлука за  формирање на Комисија за поттикнување и следење на меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 17/2010)

- Одлука за формирање на Комисија за поттикнување и следење на меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 177/2014)

-  Правилник за содржината на образецот за евиденција на меѓуопштинската соработка и начинот на водење на евиденцијата на меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 15/2012)

-Закон за рамномерен регионален развој (Службен весник на РСМ, бр. 24/2021 година) 

-Закон за изменување и дополнување на законот за рамномерен регионален развој (Службен весник на РСМ, бр. 174 од 30.7.2021 година)

-Закон за рамномерен регионален развој-Консолисдиран текст

Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за рамномерен регионален развој

-Правилник за начинот и методологијата за оценувањето на предлог-проекти 

-Правилник за методолигијата за изработка на планските документи за регионален развој

-Правилник за формата и содржината на образецот на годишниот извештај за реализација на програмата за развој на планскиот регион

-Правилник за определување на поблиските критериуми за висината на средствата за исплата на центарот за развој на планскиот регион

-Правилник за начинот на организирање и спроведување на регионални консултации (Службен весник на РСМ, бр. 74 од 24.3.2022 година)

 

-Закон за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 63/2007) (законот не е на сила)

Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за рамномерен регионален развој

-  Правилник за постапката и методологијата за оценување на предлог-проекти (Службен весник на РМ“ бр. 183/2014)

-  Правилник за постапката за избор на оценувачи и методологија за оценување на планските документи за регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 15/2012) 

-  Правилник за постапката за избор на оценувачи и методологија за оценување на планските документи за регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 67/2013)

-  Правилник за постапката за избор на оценувачи и методологија за оценување на планските документи за регионален развој - Консолидиран текст

 Правилник за методологија за изработка на плански документи за регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 102/2009)

-  Правилник за избор на оценувачи, постапка и методологија за тековно и завршно оценување на проекти за регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 15/2012)

-  Правилник за избор на оценувачи, постапка и методологија за тековно и завршно оценување на проекти за регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 67/2013) 

-  Правилник за избор на оценувачи, постапка и методологија за тековно и завршно оценување на проекти за регионален развој - Консолидиран текст

-  Одлука за поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на развиеност на планските региони (Службен весник на РМ“ бр. 162/2008) 

-  Одлука за поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на развиеност на планските региони (Службен весник на РМ“ бр. 88/2013) 

-  Одлука за поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на развиеност на планските региони - Консолидиран текст

-  Одлука за поблиски критериуми и индикатори за определување на подрачја со специфични развојни потреби (Службен весник на РМ“ бр. 78/2009)

-  Одлука за формирање на Совет за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 110/2007)

-  Одлука за  класификација на планските региони според степенот на развиеноста за периодот од 2013 до 2017 година (Службен весник на РМ“ бр. 88/2013)

-  Одлука за  класификација на планските региони според степенот на развиеноста за периодот од 2018 до 2023 година (Службен весник на РМ“ бр. 234/2018)

-  Одлука за определување на подрачјата со специфични развојни потреби во Република Македонија во периодот од 2014 до 2018 година (Службен весник на РМ“ бр. 33/2014)

-  Одлука за доделување средства за финансирање проекти за развој на планските региони во 2015 година (Службен весник на РМ“ бр. 67/2015, 198/2015 и 9/2016)

-  Одлука за доделување средства за финансирање проекти за развој на селата во 2015 година (Службен весник на РМ“ бр. 67/2015 и 198/2015)

-  Одлука за определување на подрачјата со спе-цифични развојни потреби во Република Северна Македонија во периодот од 2020 до 2024 година

 

-Закон за Државниот инспекторат за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 158//2010)

Подзаконски акти кои произлегуваат од Зкаонoт за Државниот инспекторат за локална самоуправа

-  Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација, излгедот на знакот, како и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на инспекторите во Државниот инспекторат за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр. 142/2011)

-  Правилник за формата и содржината на поканата за едикација и начинот на спроведување на едукацијата (Службен весник на РМ“ бр. 142/2011)

 

-Европска повелба за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 23/1997)

-Устав на Република Македонија(Службен весник на РМ бр. 52/1991)

 

-Рамковен договор

 

-Кодекс за административни службеници (Службен весник 183/2014)


Закони во подготовка

- Електронски национален регистар на прописи на Република Северна Македонија


Документи во подготовка