Ред. Бр. Име на проектот Општина-корисник на средствата Одобрени средства во денари
1 Рехабилитација на дел од локален пат за село Блаце Чучер Сандево 3,000,000
2 Проект за изградба на канализација со пречистителна станица н. Место Ивањевци, Општина Могила Могила 3,054,661
3 Изградба на локален пат за с.Грчец-општина Сарај Сарај 5,000,000
4 Изградба на локален пат од м.в.Крушка - с.Полаки (втора фаза) Кочани 3,000,000
5 „Изградба на дел од локален пат Л-10 отклон од пат М-5(нова ознака А3) – Илиово-Турија (делница од с.турија – с.Трстија)“завршна фаза Делчево 2,773,584
6 Изградба на водоводна мрежа со резервоар за водоснабдување во с.Издеглавје и с.Слатински Чифлик Општина Дебрца Дебрца 3,500,000
7 Основен проект за одржување/реконструкција на улици во с.Градешница,Општина Новаци Новаци 2,539,113
8 Реконструкција и надградба на патен правец с.Карбуница Кичево 3,000,000
9 Изградба на пат во К.О Горно Палчиште (Населено место Чифлик - Калник), 0пштина Боговиње Боговиње 2,435,913
10 Основен проект за Атмосферски канал во село Габрово Струмица 1,483,104
11 Основен проект за рехабилитација на локален пат за село Ново Село Маврово и Ростуше 1,148,223
12 Изградба на систем за водоснабдување за долна зона во село Радолишта - II Фаза (Завршна фаза) Струга 1,723,087
13 Реконструкција на постоен плоштад во с. Вратница- Општина Јегуновце Јегуновце 2,933,885
14 Набавка на возило и приклучна механизација Чашка 1,744,950
15 Реконструкција на пристапен пат до селото Јакреново, Општина Крушево Крушево 1,800,000
16 Водоснабдување на населено место Белица, Општина Македонски Брод, со попратни документи. Македонски Брод 2,500,000
17 Изградба на дел од Локален пат село Радање - село Оџалија (делница од стационажа 1+850,00 м до 2+630,00 м- помеѓу селата Радање и Курфалија) Карбинци 3,017,127
18 Изградба на дел од локален пат од с.Шашаварлија, с.Кошево до с.Почивал Штип 1,500,000
19 Инфраструктурни активности за изградба на „Улица 1“ во с. Сарамзалино, О.Лозово, со цел развивање на современа патна инфрaструктура во општината Лозово 1,610,533
20 Улица во с. Добрашинци Василево 3,000,000
21 Изградба на локален пат во с. Робово      Босилово 1,752,033
22 Енергетска ефикасност на објекти во н.м Желино и н.м Ларце - општина Желино Желино 2,500,000
23 Подобрување на квалитетот на живот на месното население во с.Манастирец, Росоман преку изградба на водоснабдителен систем Росоман 1,841,022
24 Основен проект за уредување на партерот на општинска зграда на општина Арачиново Арачиново 1,500,000
25 Изработка на техничка документација за регионален пат Р-2431 на планина Плачковица кој ги поврзува општините Радовиш, Штип, Карбинци Радовиш 1,000,000
26 Изградба на улица во село Слупчане, општина Липково Липково 2,500,000
27 Изработка на тех.документација (инфраструктурни и основни проекти) за изградба на лок. Улици во с.Чифлик, с. Црник, с.Умлена и с.Робово, Општина Пехчево Пехчево 461,975
28 Изградба на армирано бетонски потпорен ѕид - пат Тетово-с.Бродец Тетово 2,500,000
29 Изработка на техничка документација за локален патен правец Крива Паланка-Варовиште-Кошари-Б’с во општина Крива Паланка Крива Паланка 1,000,000
30 Изградба на станбена улица „Македонски Процветители„ фаза 1 Кривогаштани 1,540,000
31 Реконструкција на дел од улиците: Гоце Делчев, Дваесетипетмина и Никола Карев во Стојаково, Општина Богданци Богданци 3,000,000
32 Изградба на дел од локален пат во с.Опила     Општина Ранковце (L=1,1km ) Ранковце 3,500,000
33 Изградба и партерно уредување на мал плоштад СА во центарот на Вевчани Вевчани 3,500,000
34 Изработка на техничка документација за локален пат во с. Младо Нагоричане маала Брадиновци во должина од 850 метри Старо Нагоричане 283,200
35 Изработка на техничка документација за пат во с.Коинце   во должина од 2000 метри Старо Нагоричане 448,400
36 Изработка на техничка документација за локален патен правец маало Пиленац во с. Младо Нагоричане во должина од 500 метри Старо Нагоричане 232,460
37 Изработка на техничка документација за пат во с.Младо Нагоричане маала Трендаловци во должина од 1000 метри Старо Нагоричане 235,940
38 Развој на меѓуетничката кохезија, преку подобрување на патната инфраструктура - Изградба на улица бр.1 и улица бр.2 во село Водоврати, Општина Градско Градско 1,939,890
39 Набавка на мало специјално комунално возило за собирање на смет за општина Пласница Пласница 2,000,000
Вкупно 82,499,100
Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби во 2019 година -   82,499,100 денари