Printo

Republika e Maqedonisë së Veriut - Ministria e Vetëqeverisjes Lokale në bashkëpunim me Republikën e Kosovës -Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, në kuadër të aktiviteteve për implementimin e IPA II programit për bashkëpunim ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës 2014-2020:

Ministria e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut shpall

SHPALLJE PUBLIKE 

Për marrje me qera të një zyre pune për nevojat e programit IPA CBC MK-KS në Kumanovë

Kushtet që duhet ti plotësoj aplikuesi:

Oferta duhet të përmbajë:

SHËNIM: Programi finansohet nga Unioni Europian dhe është i liruar nga pagesa e TVSH-ës. TVSH-ja nuk kalkulohen në çmim.

Me njoftimin tonë për përzgjedhjen e ofertës më të favorshme dhe para procedurës përfundimtare për dhënien e kontratës, ofertuesi duhet të dorëzojë:

  1. Dokumentin e fletëpronësisë
  2. Deklaratë të notarizuar që hapësira e ofruar nuk është nën hipotekë dhe nuk është nën proces gjyqësor
  3. Leternjoftimin e pronarit të zyrës

Të gjithë të interesuarit ofertat e tyre mund ti dërgojnë në afat prej 8 ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes. Vetëm aplikacionet të cilat do të mbërijnë brenda afatit kohor, do të merren parasysh për shqyrtim.

Dokumentet mund të dorëzohen me postë në adresën e mëposhtme:

Ministria e vetëqeverisjes lokale

Rr. Shën Kirili dhe Metodi, Nr.54,

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Për:Hajrie Ahmed, duke shënuar në pjesën e jashtme të zarfit shpalljes të cilës i referohet aplikimi.

Informacione shtesë mund të merren në Nr. tel: + 389 02 3253 951